مقاله های آموزشی با ارزش و خواندنی ارائه شده توسط گروه مقاله نویسی آموزشگاه موسیقی نواک.

نویسنده: رامینا بهنوش

مقاله دوره کلاسیک

مقاله دوره باروک

 

دوره های موسیقی:

دوره‌ها، اعصار و جنبش‌های موسیقی غرب
دوران اولیه
قرون وسطی ۵۰۰–۱۴۰۰
آرس کهن ۱۱۷۰–۱۳۱۰
رنسانس ۱۴۰۰–۱۶۰۰
دوران قواعد مشترک
باروک ۱۶۰۰–۱۷۵۰
گالانت ۱۷۲۰–۱۷۸۰
کلاسیک ۱۷۳۰–۱۸۲۰
مکتب مانهایم ۱۷۴۰–۱۷۷۰
رمانتیک ۱۷۸۰–۱۹۱۰
قرن بیستم و اوایل دوره قرن بیست‌و‌یکم
عصر مدرن ۱۸۹۰–۱۹۵۰
جنبش امپرسیونیستی ۱۸۹۰–۱۹۲۵
جنبش اکسپرسیونیستی ۱۹۰۸–۱۹۲۵
دومین مکتب وین ۱۹۰۰–۱۹۶۰
عصر پست‌مدرن/معاصر ۱۹۳۰– اکنون
جنبش مینیمالیستی ۱۹۶۵– اکنون

ویکی پدیا

فهرست